Page 4 - RG73
P. 4

ידיימ סולכא
                                             הינב תלחתה
         תרידו זואהטנפ
        תונורחא 'דח 3
                                           לייסירפ יריחמ
 ןג תמר 33 גרבנטור סחנפ                 ןג תמר 7 רנבא .זואהטנפו  םירדח 3,4 | ד”חי 18 | תומוק 9         | םיזואהטנפו םירדח 3,4,5 | ד”חי 24 | תומוק 8
       רינ לארה :לכירדא                        ץיבובוקעי ימיש :לכירדא


 ההג ףלחמל האיציל בורק ןג תמר  לש טקשה זכרמב הקורי הביבסב  יקיטוב םירוגמ טקיורפ םקרנו ךלוה ,טקשה רנבא בוחרב ןג תמר בלב
 ,המוקב תוריד יתש םע תומוק 9 ןב  ידוחיי ןיינב ולא םימיב םייתסמ  .ןג תמר לש תינוריעה תושדחתהה ףונב ךרד ןבא הווהמ רשא ידוחייו
 ידוחיי ינונכת טפסנוקב הריד לכל  םירדח העבראו ריוא ינוויכ השולש  לש ןווגמ ליהמתב רויד תודיחי 24 ללוכ 7 רנבא בוחרב שדחה ןיינבה
 .הרידה םינפל  הביבסה לש קוריה תא סינכמה                          .תוריד


       גוזימ תכרעמ ללוכ | דדמל הדמצהמ אלמ רוטפ                     :ידעלב קוויש

          רישע ינכט טרפמ | םיחונ םולשת יאנת

            31.9.20 דע ףקותב תובטהה* דבלב השחמהל תוימדהה* .ח.ל.ט*
   1   2   3   4   5   6   7   8   9