Page 9 - RG73
P. 9

...םימשגתמ תומולח                                                       םימיהדמ םיפונו םיחמש םישנא ,תקתרמ תוברת


      יעוצקמ לוהינ ,יביטקרטא םוקימ בלשמ םייתעבג Great םירוגמה טקיורפ

             .הינבו םוזי 'סקורב לובוט' תצובקמ םייתוכיא םישנאו

                    תוכחל המל שי
        , תויתוכיא תוריד ונבי במולוג בוחרב הווהתמו ךלוהה םייתעבג Great םירוגמה טקיורפב
                       .ינטרפו ינדיחי ןונכתב תוריד ללוכ
         רוביצה תלעותל דואמ םייתועמשמה םיירוביצה םיחטשה תלבק ךילהת םדקתמ תעכ
                    .םיאבה תורודה ןעמל ,המזי תינכותהש

             םהירוגמ קיתעהל ומיכסהש םיבשות תונעיהל תודוה םדקתמ טקייורפה
                     .ריעה תבוטל םזיה םע דחי םילעופ םהו
                םנומא תתל וליכשה ,םחתמה ירייד 68-כו םיריידה תוגיצנ
              .טקייורפה יושיר ךילהת תצאהל הלא םימיב םג לעופש שוחנ םזיב

          ,םיבשותהו םירקיה ונירייד לכל ,בוט לכו תואירב לחאנ

                היריעה ידבועו ,םייעוצקמה םיתווצה

                הינבו םוזי
                סקורב
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14